2.1 Trưởng Phòng

2.1.1 Quyền hạn
- Trưởng phòng có quyền điều hành chung các công việc trong phòng. Phân công công tác từng thành viên;
- Tham mưu ra các quy định về quản lý tài chính, tài sản và đầu tư của Nhà nước;
- Tham mưu ra quyết định điều tiết các nguồn vốn, quỹ, nguồn kinh phí hợp pháp (trong và ngoài nước) giữa các đơn vị trong trường;
- Tham mưu ra quyết định kiểm tra tài chính, kiểm tra kế toán, kiểm toán, thẩm tra và xét duyệt quyết toán trong nội bộ trường;
- Tham mưu phân bổ nguồn tài chính, quyết định giao khoán kế hoạch thu chi tài chính ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch thu chi tài chính ngân sách, tiến độ thực hiện chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc;
- Tham mưu ra quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo thẩm quyền xác định tại các chế độ tài chính tương ứng hiện hành;
- Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trung, dài hạn và kế hoạch hàng năm của trường;
- Tham mưu xem xét quyết định đầu tư và phê duyệt các dự án, thủ tục xây dựng cơ bản, mua sắm, thanh lý tài sản;
- Căn cứ vào kế hoạch, thống kê chi tiết việc sử dụng kinh phí hàng năm để cân đối thu chi hàng kỳ (tháng, qúy, năm…).
 
2.1.2 Trách nhiệm
- Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm của trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi thường xuyên việc chấp hành các quy định về quản lý tài chính, tài sản, hạch toán kế toán trong trường;
- Kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu chi tài chính ngân sách, các nội dung hoạt động cho các bộ phận và đơn vị trường;
- Soát xét kế hoạch thu chi tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, tu bổ, sử dụng tài sản, dự toán chí phí, hợp đồng kinh tế của các đơn vị trong trường;
- Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định hiện hành;
- Kiểm soát việc chấp hành các chính sách kinh tế, tài chính, các chế độ tiêu chuẩn, định mức hiện hành, nghĩa vụ thu nộp đối với ngân sách, chế độ quản lý tiền mặt và kỷ luật tài chính của Nhà nước trong trường;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý tài chính – kế toán trong trường, có kế hoạch đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ nghiệp vụ tài chính kế toán trong trường. Xây dựng các nội quy, quy định cụ thể, xác lập các mối quan hệ, lề lối làm việc trong quá trình quản lý tài chính – tài sản và hạch toán kế toán nội bộ trường;
- Quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, tài sản trong phạm vi đảm nhiệm;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (tháng, năm, quý) liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính;
- Chỉ đạo CBCC và VC phòng thực hiện, thiết lập, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000
 
2.2 Kế Toán trưởng
2.2.1 Quyền hạn
- Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán;
- Kế toán trưởng có quyền phân công và chỉ đạo tất cả các nhân viên kế toán tại đơn vị về các công việc thuộc nghiệp vụ kế toán-thống kê;
- Kế toán trưởng có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong phạm vi đơn vị cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu pháp quy và các tài liệu khác cần thiết cho công việc kế toán và kiểm toán;
- Kế toán trưởng có quyền ký duyệt các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê và các tài liệu báo cáo có liên quan;
- Kế toán trưởng có quyền không ký duyệt các báo cáo tài chính, các chứng từ, tài liệu không phù hợp với luật lệ, chế độ và các chỉ thị của cấp trên;
- Kế toán trưởng có quyền báo cáo với thủ trưởng đơn vị hành vi vi phạm luật lệ đã quy định trong quản lý kinh tế, tài chính của bất cứ ai trong đơn vị vi phạm;
- Kế toán trưởng có quyền từ chối, không thực hiện việc mà pháp luật nghiêm cấm (dù lệnh bằng văn bản) của thủ trưởng đơn vị, và phải báo cáo ngay bằng văn bản cho thủ trưởng, kế toán trưởng cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp để kịp thời chấn chỉnh và ngăn chặn những vi hành sai trái;
- Kế toán trưởng có quyền khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển hoặc tuyển dụng nhân viên kế toán tài chính tại đơn vị;
- Nếu người nào không chấp hành hoặc không theo sự hướng dẫn của kế toán trưởng làm ảnh hưởng đến công tác kế toán hoặc công việc kiểm tra, kiểm soát của kế toán trưởng đều bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ nặng nhẹ của vấn đề.
 
2.2.2 Trách nhiệm
- Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với đặc điểm của đơn vị;
- Tính toán chính xác các khoản phải nộp ngân sách, các khoản công nợ phải thu phải trả;
- Xác định và phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ các kết quả kiểm kê tài sản của đơn vị theo định kỳ;
- Tổ chức công tác kiểm tra kế toán nội bộ trong đơn vị để đảm bảo việc ghi chép kế toán chính xác, trung thực và kịp thời. Hướng dẫn thực hiện các chế độ và các quy định của cấp trên có liên quan đến công tác kế toán, thống kê trong đơn vị và đơn vị trực thuộc;
- Lập đủ và gửi đúng hạn các báo cáo tài chính và quyết toán của đơn vị theo chế độ quy định trong niên độ báo cáo kế toán. Tổ chức kiểm tra, xét duyệt các báo cáo tài chính, thống kê, báo cáo quyết toán của đơn vị phụ thuộc gửi đến, trên cơ sở đó tổng hợp thành báo cáo chung của đơn vị;
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách và các tài liệu có liên quan đến công tác kế toán, tài chính, thống kê của đơn vị;
- Kế toán trưởng có trách nhiệm thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề nghiệp của nhân viên kế toán. Hướng dẫn phổ biến và thi hành kịp thời các chế độ và quy định mới về tài chính kế toán.
2.3 Kế toán Tổng hợp
2.3.1 Quyền hạn
- Giúp lãnh đạo phòng dự thảo các văn bản về công tác kế toán-tài chính trình bày thủ trưởng ban hành áp dụng trong đơn vị;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán trưởng;
- Kiến nghị lãnh đạo phòng xử lý những trường hợp vi phạm chế độ kế toán
 
2.3.2 Trách nhiệm
- Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về các loại vốn, các loại quỹ của đơn vị;
- Xác định các khoản thanh toán với ngân sách nhà nước, với ngân hàng, khách hàng và nội bộ đơn vị;
- Kiểm tra sự chính xác, trung thực của các báo cáo của đơn vị trước khi kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị ký duyệt;
- Kiểm tra thường xuyên và có hệ thống việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế – tài chính trong đơn vị;
- Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán-thống kê, thông tin kinh tế;
- Cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan trong lẫn bên ngoài đơn vị;
- Đối chiếu số liệu phát sinh khi khóa sổ hàng tháng với các kế toán viên của phòng;
- Điều chỉnh, bổ sung các bút toán, hạch toán kế toán;
- Phải tổ chức hạch toán chi tiết từng nguồn kinh phí, từng mục, khoản mục;
- Lập chứng từ ghi sổ, kết chuyển xử lý các nguồn chi phí;
- Lập sổ tổng hợp và kế toán chi tiết hàng tháng;
 
2.4 Kế toán Công Nợ
2.4.1 Quyền hạn
- Chỉ tạm ứng cho cán bộ, công nhân viên chức hoặc người lao động làm việc tại đơn vị;
- Chỉ giao tạm ứng mới cho CBVC khi đã thanh toán hết số tạm ứng cũ;
- Chỉ giao tạm ứng để thực hiện những công việc đã quy định hoặc những nội dung đã được phê duyệt của Ban Giám hiệu;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
2.4.2 Trách nhiệm
- Theo dõi công nợ, thực hiện các thủ tục thanh toán tạm ứng, hoàn ứng cho CBVC trong toàn trường;
- Thực hiện báo cáo công nợ theo định kỳ (tháng, qúy, năm);
- Nhắc nhở CBVC thuộc trường thanh toán các khoản tạm ứng đến hạn;
- Kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán hoàn ứng;
- Nhắc nhở người tạm ứng, tiền giao tạm ứng cho mục đích nào phải sử dụng đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt. Không được chuyển giao tiền tạm ứng cho người khác;
- Mọi khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết cho từng chủ nợ theo số nợ phải trả, số nợ đã trả và số còn lại phải trả;
- Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả. Các khoản nợ phải trả phải được phân loại thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn căn cứ vào thời hạn phải thanh toán của từng khoản nợ phải trả;
 
2.5 Kế toán Học phí
2.5.1 Quyền hạn
- Từ chối thanh toán các chứng từ không hợp lệ đối với 3 mục liên quan: Giờ giảng, thực hành và thực tập, quản lý;
- Tư vấn mọi thắc mắc của sinh viên về học phí, học lại, thi mới và lệ phí;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
2.5.2 Trách nhiệm
- Phối hợp với các Khoa/Bộ môn, các trung tâm liên kết đôn đốc sinh viên đóng học phí đúng thời hạn quy định;
- Lập báo cáo kinh phí học phí và kế hoạch phân bổ kinh phí học phí cho các khoa/Bộ môn trực thuộc trường theo từng năm học (theo 3 mục);
- Theo dõi, lập biên lai thu học phí học lại và thi mới cho sinh viên các khoá của trường;
- Theo dõi số giờ giảng và thanh toán giờ giảng cho các giảng viên toàn trường (bao gồm thỉnh giảng).
- Căn cứ vào quyết định miễn giảm làm thủ tục hoàn trả học phí cho sinh viên;
2.6 Kế toán Tài sản Cố định, Công cụ Dụng cụ
2.6.1 Quyền hạn
- Kiến nghị lãnh đạo phòng những trường hợp vi phạm về quản lý tài sản;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
 
2.6.2 Trách nhiệm
- Ghi chép, phản ánh chính xác, đầu đủ, kịp thời số hiện có và tình hình tăng giảm TSCĐ-CCDC của toàn trường trên mặt số lượng, chất lượng, giá trị đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng TSCĐ-CCDC ở các bộ phận khác nhau nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ-CCDC;
- Tính toán chính xác, kịp thời số khấu hao TSCĐ đồng thời phân bổ đúng đắn chi phí khấu hao vào chi phí hoạt động;
- Phản ánh và kiểm tra chặt chẽ các khoản chi phí sửa chữa TSCĐ-CCDC. Tham gia lập dự toán về chi phí sửa chữa và đôn đốc đưa TSCĐ-CCDC vào sử dụng một cách nhanh chóng;
- Theo dõi, ghi chép, kiểm tra chặt chẽ quá trình thanh lý, nhượng bán TSCĐ-CCDC nhằm bảo đảm việc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả;
- Lập các báo cáo về TSCĐ-CCDC, tham gia phân tích tình hình trang bị, sử dụng và bảo quản các loại TSCĐ-CCDC;
- Đối chiếu số liệu cấp phát xăng dầu giữa đơn vị sử dụng với đơn vị cung cấp;
- Phân tích tình hình chi phí sử dụng xăng dầu hàng tháng của các đơn vị/các chương trình/dự án/cá nhân liên quan thuộc trường;
- Tính toán công tác phí cho lái xe của trường;
- Theo dõi công nợ xăng dầu toàn trường, chương trình, dự án, cá nhân liên quan.
 
2.7 Kế toán Lương & Học bổng
2.7.1 Quyền hạn
- Kiến nghị lãnh đạo xử lý các trường hợp vi phạm luật lao động tiền lương, chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
 
2.7.2 Trách nhiệm
- Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp một các trung thực, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động;
- Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách, chế độ các khoản tiền lương , tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động. Phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác tình hình thanh toán các khoản trên cho người lao động;
- Thực hiện việc kiểm tra tình hình huy động và sử dụng lao động, tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ. Tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ;
- Lập các báo cáo về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, đề xuất biện pháp nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, tăng năng suất lao động. Đấu tranh những hành vi vô trách nhiệm, vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chính sách chế độ về lao đồng tiền lương, BHXH, BHYT, chế độ sử dụng chi tiêu kinh phí công đoàn, chế độ phân phối theo lao động.
 
2.8 Kế toán Ngân hàng/Kho bạc 
2.8.1 Quyền hạn
- Ngăn chặn những luồng tiền không rõ nguồn gốc;
- Không làm thủ tục chuyển khoản cho những hồ sơ, chứng từ không hợp lệ, thiếu chi tiết;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
 
2.8.2 Trách nhiệm
- Theo dõi chi tiết từng loại tiền gửi và chi tiết theo từng Ngân hàng, Kho bạc;
- Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng, Kho bạc gửi đến, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu thì đơn vị phải thông báo cho Ngân hàng, Kho bạc để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời.
- Mở sổ chi tiết từng khoản, mục, tiểu mục tại kho bạc
- Thông báo cho các đơn vị (cá nhân) có liên quan về nguồn tiền đã về, đã chuyển
- Định kỳ (tháng, qúy, năm) lập báo cáo trình lãnh đạo phòng;
2.9 Kế toán theo dõi Nghiên cứu khoa học
2.9.1 Quyền hạn
- Không làm hồ sơ thanh toán cho những đề tài thiếu chứng từ;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
 
2.9.2 Trách nhiệm
- Theo dõi những đề tài đến hạn để nhắc nhở cán bộ viên chức hoàn ứng;
- Thường xuyên lập bảng kê cho kế toán ngân hàng hoàn ứng với kho bạc;
- Định kỳ (tháng, qúy, năm) lập báo cáo trình lãnh đạo phòng;
- Kiến nghị những biện pháp xử lý đối với các CBVC chưa hoàn ứng đề tài đúng hạn.
 
2.10 Kế toán theo dõi Các khoản thu
2.10.1 Quyền hạn
- Soạn thảo hợp đồng;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
 
2.10.2 Trách nhiệm
- Theo dõi việc thực hiện và thanh lý hợp đồng của các trung tâm, các tỉnh liên kết đào tạo với trường;
- Nhắc báo nợ các hợp đồng liên kết đào tạo với trường;
- Thường xuyên kiểm tra nguồn kinh phí (Thu-Chi) của địa phương
- Ghi chép, theo dõi, phản ánh kịp thời từng khoản chi phí, thu nhập khác phát sinh trong kỳ
- Tính toán, phản ánh chính xác, đầy đủ và kịp thời kết quả hoạt động khác
 
2.11 Kế toán Đầu tư Xây dựng cơ bản
2.11.1 Quyền hạn
- Chỉ thanh toán cho những hạng mục công trình được phê duyệt;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
 
2.11.2 Trách nhiệm
- Lập kế hoạch đầu tư XDCB trình Bộ duyệt
- Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình vay, cấp phát sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng;
- Tính toán chi phí xây dựng mua sắm tài sản cố định;
- Kiểm tra việc chấp hành dự toán chi phí, kế hoạch giá thành xây lắp, tiến độ và chất lượng công trình;
- Lập báo cáo về đầu tư xây dựng cơ bản;
- Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch và hiệu quả vốn đầu tư.
 
2.12 Kế toán Hợp tác Quốc tế
2.12.1 Quyền hạn
- Không dùng tiền của chương trình, dự án này thanh toán cho chương trình dự án khác;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
 
2.12.2 Trách nhiệm
- Mở sổ theo dõi chi tiết từng chương trình;
- Hàng tháng lập báo cáo thu chi từng chương trình trình lãnh đạo phòng duyệt;
- Thường xuyên đối chiếu với kế toán ngân hàng để theo dõi các luồng tiền đúng hạn.
 
2.13 Kế toán Thanh toán
2.13.1 Quyền hạn
- Không lập phiếu thu chi cho những khoản tiền chưa được duyệt;
- Tham mưu nghiệp vụ kế toán – tài chính cho kế toán tổng hợp, lãnh đạo phòng;
2.13.2 Trách nhiệm
- Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi bằng tiền;
- Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ luồng tiền;
- Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán;
- Thông qua việc ghi chép, kế toán thực hiện chức năng kiểm soát và phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí, sai chế độ, phát hiện các chênh lệch, xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
 
2.14 Thủ quỹ
2.14.1 Quyền hạn
- Từ chối nhận tiền giả;
- Chi tiền mặt theo đúng nội dung đã được Hiệu trưởng duyệt;
- Tham mưu lãnh đạo phòng để có kế hoạch chi tiêu hợp lý;
 
2.14.2 Trách nhiệm
- Kết hợp kế toán thanh toán kiểm tra và nhận tiền từ ngân sách qua kho bạc nhà nước/ngân hàng;
- Mở sổ kế toán tiền mặt để ghi chép hàng ngày, liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu chi và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm;
- Hàng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
- Thường xuyên đối chiếu quỹ với kế toán thanh toán;
- Tiếp nhận, bảo quản các khoản thu và cập nhật chứng từ liên quan đến các khoản thu vào;
- Mở sổ theo dõi các khoản thu tạm theo từng đối tượng/loại dịch vụ. Chuẩn bị nguồn tiền;
- Kiểm tra chứng từ trước khi xuất quỹ;
- Thực hiện việc cấp phát tiền lương, thỉnh giảng, học bổng và các khoản chi thanh toán khác theo chứng từ đã được duyệt và cập nhật số liệu trên sổ sách đã chi;
- Theo dõi và bổ sung các chứng từ còn thiếu thủ tục, và thiếu chữ ký;
- Cuối mỗi tháng đối chiếu khoá sổ và lập sổ qũy;
- Sắp xếp, bảo quản chứng từ thu chi trong tháng;

Số lần xem trang : :12072
Nhập ngày : 15-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :20-05-2015

Chương I - Những quy định chung (15-01-2008)

Chương III - Quy trình công việc giữ Phòng KHTC và cá nhân đơn vị trong và ngoài trường (15-01-2008)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu sáu ba chín

Xem trả lời của bạn !