I. Đối với nhân viên kế toán tại phòng Kế hoạch Tài chính

1.1  Các thành viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính kế toán;
1.2  Khi thay đổi công việc, người làm kế toán cũ phải có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới;
1.3  Việc khai thác sử dụng tài liệu kế toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
 1.4  Phải có sự phối hợp đồng bộ và hòa hợp giữa các bộ phận kế toán và các đơn vị (cá nhân) có liên quan;
1.5 Làm việc với tinh thần trung thực, chính xác, kịp thời, khách quan, liên tục, có hệ thống, đúng nguyên tắc và rõ ràng.
1.6 Hưởng quyền lợi của người lao động theo đúng luật định
1.7  Được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
II.Đối với các cá nhân/đơn vị bên ngoài
2.1           Quy định về thời gian giải quyết hồ sơ của các cá nhân/đơn vị
-          Các hồ sơ thanh toán, tạm ứng có mức chi đến dưới 20.000.000 đồng. Thời hạn trả lại hồ sơ cho cá nhân/đơn vị là 01 ngày làm việc
-          Các hồ sơ thanh toán, tạm ứng có mức chi từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. Thời hạn trả lại hồ sơ cho cá nhân/đơn vị là 02 ngày làm việc
-          Các hồ sơ thanh toán, tạm ứng có mức chi trên 50.000.000 đồng. Thời gian trả lại hồ sơ cho cá nhân/đơn vị là 03 ngày làm việc
2.2  Các cá nhân/đơn vị làm việc với phòng Kế hoạch Tài chính phải tuân thủ theo quy trình công việc

Số lần xem trang : :4594
Nhập ngày : 15-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :20-05-2015

Chương II- Quyền hạn và chức năng của từng phần hành(15-01-2008)

Chương III - Quy trình công việc giữ Phòng KHTC và cá nhân đơn vị trong và ngoài trường (15-01-2008)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một chín bảy không

Xem trả lời của bạn !