I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản  lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo chế độ quy định của Nhà nước.
 
II. Nhiệm vụ
1.  Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính trong ngắn hạn, trung và dài hạn.
2. Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí của trường theo quy định.
3. Tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban giám hiệu khơi tăng nguồn thu cho trường.
4. Chịu trách nhiệm chính trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường hàng năm.
5.  Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn con người, các khoản phụ cấp quản lý, giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi phí phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị… của trường theo đúng các quy định hiện hành.
6.  Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách.
 7. Thực hiện theo dõi quyết toán ấn chỉ thuế, biên lai trường, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán; và theo dõi tài khoản của trường tại các ngân hàng, kho bạc.
8.   Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản cùa trường.
9.  Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.
10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
11. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động chung.

 

 

Số lần xem trang: 2206
Điều chỉnh lần cuối: 20-05-2015

Chức năng -Nhiệm vụ

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không tám sáu không

Xem trả lời của bạn !