Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN

Thông tư 68/2012/TT-BTC  ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài Chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị,tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

NĐ quy định mức lương tối thiểu chung

Hướng dẫn NĐ số 101/2011/NĐ_CP ngày 4/11/2011 của CP quy định chi tiết thi hành NQ số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhăm tháo gỡ khó khăn cho DN và cá nhân

Quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp

Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007

 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành NĐ số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí

Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

 

Hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập

Về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

 

Hướng dẫn quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước

Hướng dẫn thực hiện NĐ số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa đổi bổ sung TT số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của BTC hướng dẫn thực hiện NĐ số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một hai hai chín

Xem trả lời của bạn !