Sinh viên đóng tiền sau ngày 15/5/2022, vui lòng tải mẫu "Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng 106 - Nhà Thiên Lý) để xác nhận

Sinh viên xem danh sách sinh viên nợ học phí + lệ phí cấp bằng tại đây

 Sinh viên đóng tiền sau ngày 30-6-2021, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận

Sinh viên xem danh sách sinh viên nợ học phí + lệ phí cấp bằng tại đây

  Sinh viên đóng tiền sau ngày 31-5-2021, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận

Sinh viên xem danh sách sinh viên nợ học phí + lệ phí cấp bằng tại đây

 Sinh viên đóng tiền sau ngày 05-5-2021, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận

Sinh viên xem danh sách sinh viên nợ học phí + lệ phí cấp bằng tại đây

 Sinh viên đóng tiền sau ngày 20-01-2021, vui lòng tải mẫu " Phiếu thanh toán tài sản" tại Website: www.pdt.hcmuaf.edu.vn và liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính (phòng 106) để xác nhận

Sinh viên xem danh sách sinh viên nợ học phí + lệ phí cấp bằng tại đây

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một chín sáu bảy

Xem trả lời của bạn !