Về việc ban hành Quy trình

giải quyết nghiệp vụ tại phòng Kế hoạch Tài chính trường Đại học Nông lâm Tp. HCM

 

Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Phòng Kế hoạch – Tài chính                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               -------o0o-------                                                               -------o0o-------
Số:………………/QĐ/KHTC                                          
                                                               Thủ Đức, ngày ……… tháng ……… năm 2007
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình
giải quyết nghiệp vụ tại phòng Kế hoạch Tài chính trường Đại học Nông lâm Tp. HCM
 
 
-          Căn cứ Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
-          Căn cứ quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;
-          Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2000 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật giáo dục;
-          Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 03 năm 1998 về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
-          Căn cứ Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT ngày 31 tháng 08 năm 1998 hướng dẫn thực hành thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
-          Căn cứ Thông tư số 46/2001/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 20 tháng 06 năm 2001 hướng dẫn quản lý thu, chi học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập;
-          Căn cứ Thông tư số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04 tháng 04 năm 2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
      Theo đề nghị của Ban Giám hiệu trường Đại học Nông lâm Tp. HCM.             
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Ban hành Quy trình giải quyết nghiệp vụ tại phòng Kế hoạch Tài chính trường Đại học Nông lâm Tp. HCM gồm:
      Phần 1: Quy định chung.
      Phần 2: Quyền hạn, trách nhiệm của từng thành viên.  
Phần 3: Quy trình giải quyết công tác tài chính kế toán giữa phòng KHTC với các cá nhân/đơn vị trong và ngoài trường.
 
Điều 2. Quyết định này áp dụng cho tất cả các thành viên trong đơn vị phòng Kế hoạch – Tài chính và các cá nhân/đơn vị bên ngoài có liên quan.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2008. Trong quá trình thực hiện lãnh đạo phòng sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung.
 
Điều 4. Các thành viên trong đơn vị Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện hiện quyết định này trong khi công tác.
 
                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                       TS. Trịnh Trường Giang

Số lần xem trang : :399
Nhập ngày : 15-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :15-01-2008

Các qui trình nghiệp vụ

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG(15-01-2008)

CHƯƠNG II- QUYỀN HẠN VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỪNG PHẦN HÀNH(15-01-2008)

Chương III -QUY TRÌNH CÔNG VIỆC GIỮA PHÒNG KHTC VỚI CÁC CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI TRƯỜNG(15-01-2008)

Trang liên kết