Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ban hành "Quản lý Tài chính năm 2021". Quy chế gồm 07 chương và 34 điều.

Xem nội dung tại đây 

 

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ban hành "Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021".

Quy chế gồm 04 chương và 45 điều.

 Xem nội dung tại đây 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn năm sáu tám

Xem trả lời của bạn !