Ngày 28 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh ban hành "Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022".

Quy chế gồm 04 chương và 45 điều.

Xem nội dung tại đây

 

Số lần xem trang: 2203
Điều chỉnh lần cuối: 15-02-2023

(25-11-2022)

(25-11-2022)

Quy chế Quản lý Tài chính 2021 (24-11-2021)

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2021 (24-11-2021)

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016 (16-02-2017)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn sáu năm năm

Xem trả lời của bạn !